Conceptual Friday 9 januari 2015

Op deze pagina is een verslag opgenomen van wat besproken is tijdens de Conceptual Friday op 9 januari 2015.

Aanwezig

Agenda

 • Voorstelronde, wie is wie?
 • Wat willen we gaan doen?
 • Hoe willen we dat organiseren?
 • Is daarvoor voldoende interesse?
 • Wat zijn de vervolgstappen?


Tijdens en na de voorstelronde zijn we meteen ingegaan op mogelijke nieuwe cases en cases die al goed werken in de praktijk en welke voordelen het gebruik van Linked Data heeft t.o.v. meer traditionele integratie-oplossingen. Dat wordt in de nu volgende secties verder beschreven. Informatie over een aantal van de voorgestelde Linked Data integratietechnieken, zoals LDPLinked Data Platform (LDP) definieert een verzameling regels voor HTTP-bewerkingen op web-bronnen, sommige gebaseerd op RDF, om een architectuur te bieden voor het read-write web met Linked Data., die besproken zijn op deze Conceptual Friday, zijn opgenomen in een Nuttige links sectie op de startpagina van de werkgroep Enterprise Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).. In die sectie zijn ook nog links naar andere Linked Data integratietechnieken opgenomen.

Werkende praktijkcases

De afgelopen jaren zijn er een behoorlijk aantal goed werkende praktijkcases met Linked Data gerealiseerd. Denk aan de Linked Data applicaties van de Brandweer, de Belastingdienst, OpenPHARMA, NXP, de BBC en met BAG data en dat aantal blijft gestaag groeien. Zie ook de presentatie LOD in Context die Phil Archer gegeven heeft op de PiLOD bijeenkomst op de VU in Amsterdam voor een overzicht van Linked Data toepassingen bij organisaties in verschillende sectoren.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we de toepassing van Linked Data bij de Brandweer meer in detail besproken en wat de voordelen van Linked Data zijn t.o.v. meer traditionele integratie-oplossingen. Deze voordelen zullen de volgende sectie meer in detail beschreven worden.

Voordelen van Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).

De volgende voordelen van Linked Data kunnen genoemd worden.

 • Data management op www-schaal
 • Flexibiliteit & wendbaarheid (Eng: agility)
 • Makkelijker uitbreidbaar met nieuwe features
 • Time-to-market (snellere TTM, kortere doorlooptijden)
 • Stabielere applicatiemodules (en integraties)
 • Niet kopieren, maar linken naar de bron
 • Betekenis meegeven aan data en relaties tussen data (human en machine readable)
 • Meer zelf laten doen door de gebruikers
 • Minder afhankelijk van ICT afdeling
 • Data eigenaarschap leggen daar waar die hoort
 • Lagere kosten om het te implementeren


Een aantal van deze voordelen zullen nu toegelicht worden aan de hand van een voorbeeld van de Brandweer (met dank aan Bart voor zijn toelichting).

Ten eerste zijn de gebouwde software modules stabiel gebleven, terwijl de input en output van deze modules regelmatig gewijzigd zijn. Je bent dus meer flexibel en wendbaar om iets toe te voegen en te wijzigen en dat kan ook veel sneller dan met traditionele integratieoplossingen en dat kan ook nog eens voor een fractie van de kosten die je gewend bent vanuit de meer traditionele benaderingen.

Daarnaast mogen verschillende bedrijfscontexten hun eigen definitie hanteren van een concept. Zo zijn er verschillende definities bij de Politie, Brandweer en Ambulance voor het concept Slachtoffer. Dat kan en mag bij Linked Data en geeft ook de mogelijkheid om instanties die op hetzelfde slachtoffer betrekking hebben en die binnen verschillende contexten bekend zijn aan elkaar te linken m.b.v. een URI. Binnen elke context heeft een Slachtoffer instantie een eigen URI, zodat ze van elkaar onderscheiden kunnen worden en optimaal gebruikt kunnen worden binnen de eigen context en makkelijk gedeeld kunnen worden met andere organisatiecontexten (pushen van URL'sUniform Resource Locator (URL)). Dit is een zeer flexibele manier van dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.-integratie, waarbij gebruik gemaakt wordt van standaard internet technologie. Daarnaast kan andere gerelateerde informatie snel gelinked worden, zodat rondom een bepaald concept nog meer interessante informatie beschikbaar komt.

Ook bij NXP hebben we gezien dat Linked Data succesvol toegepast wordt voor hun online productcatalogus. Ook bij deze praktijkcase worden de al eerder genoemde voordelen in de praktijk gebracht en wordt ook aangegeven dat deze oplossing gerealiseerd is voor een fractie van de kosten dan wanneer je de NXP catalogus met een meer traditionele oplossing gebouwd zou hebben. Het is aan te bevelen om deze positieve ervaringen met Linked Data meer te kwantificeren en uit te werken in eerste business cases. Wat had je moeten doen als je een vraagstuk met een meer traditionele integratiebenadering had opgelost en wat had dat dan gekost en dezelfde vragen voor het alternatief als je hetzelfde vraagstuk opgelost zou hebben met Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).? Vanuit de voorbeelden die beschikbaar zijn, moeten we een beter beeld krijgen hoeveel goedkoper een Linked Data oplossingsscenario kan zijn t.o.v. een meer traditionele oplossing.

Mogelijke nieuwe cases

De volgende sectoren zijn voor ons interessant om nieuwe cases te vinden en uit te werken binnen deze werkgroep. Mogelijk zijn er nog andere sectoren die interessant kunnen zijn, maar met deze sectoren willen we beginnen om goede en interessante nieuwe cases te vinden en uit te werken.

 • Overheidssector
 • Energiesector
 • Vervoerssector
 • Zorgsector
 • Bibliotheken


Binnen het ministerie van I&M loopt het programma Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activiteiten in de Leefomgeving (GOAL). Dit programma beoogt om de 9 informatie huizen die er zijn via 1 loket beschikbaar te maken, zodat vragen aan en antwoorden van informatie huizen op een meer efficiente georganiseerd kunnen worden. Een aantal voorbereidende activiteiten hebben al binnen dit programma plaatsgevonden en in 2015 zal er verder gegaan worden met de implementatie van een goede ICT-oplossing voor GOAL.

De Linked Data experts binnen onze community zijn van mening dat GOAL niet gerealiseerd kan worden met de meer traditionele ICT-oplossingen. Dat zou leiden tot een groot, langdurig en zeer kostbaar programma met een zeer hoge faalkans. Onze inschatting is dat de gewenste ICT-oplossing voor GOAL zeer goed met Linked Data gerealiseerd kan worden binnen een programma dat veel beter te managen is en waarbij de gewenste oplossing stap-voor-stap, flexibel, snel en tegen aanzienlijk lagere kosten gerealiseerd kan worden.

Maar ook binnen de energiesector en in andere sectoren zijn goede praktijkcases voor Linked Data te vinden. Liander heeft al Linked Data activiteiten lopen (zie o.a. het voorbeeld dat gegeven wordt binnen het stappenplan om Linked Data te publiceren: In 9 stappen naar Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).), maar ook bedrijven als Ziggo en andere energiebedrijven zijn goede kandidaten om goede cases te vinden. Zo ook nieuwe cases van de Brandweer, waarbij bijv. een classificatie van incidenten gekoppeld kan worden aan de BAG en gebruikt kan worden voor forensisch onderzoek. Andere mogelijke nieuwe cases zijn een uitbreiding van de BGT pilot of het zelf kunnen aanpassen van het energielabel van je huis gekoppeld aan BAG dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.. Ook zijn Linked Data praktijkcases te bedenken voor de NS en ProRail en voor de bibliotheekwereld, waarbij gebruikers verschillende databronnen zonder context willen combineren en gebruiken. Maar ook bij web shops van producten biedt de flexibiliteit van Linked Data vele mogelijkheden om snel en goed nieuwe features toe te voegen van producten om zo een productcatalogus goed te kunnen onderhouden met minder inspanning en lagere kosten.

Belangrijk is ook om cases te vinden, waarbij data gelinkt kan worden in keten of netwerk van organisaties (ketenintegratie voorbeelden).

Huidige belemmeringen, drempels en uitdagingen

Business vertegenwoordigers en ICT besluitvormers zijn nog onvoldoende bekend met de mogelijkheden en voordelen van Linked DataLinked Data is een internettechnologie waarmee je gestructureerde gegevens op een uniforme manier kunt beschrijven, modelleren, opslaan, publiceren en onderling kunt koppelen via het internet met behulp van RDF-gebaseerde open standaarden en URI's (bijv. W3C-aanbevelingen en vocabulaires).; Mensen uit deze hoek die we uit ons netwerk kennen, gaan we benaderen voor deelname aan deze werkgroep.

Onze Linked Data boodschap moet meer in de taal van de business zijn; Vaak zijn onze presentaties technisch van aard en moet je een behoorlijke voorkennis hebben om deze presentaties te kunnen volgen; Ook vanuit de Basiskennis pagina op deze Wiki zullen we daar aandacht aan geven als onderdeel van de juiste educatie rondom het onderwerp Linked Data aan verschillende doepgroepen.

Emotie, politiek versus de werkelijke feiten en technische mogelijkheden en voordelen van Linked Data en de positionering van Linked Data t.o.v. andere oplossingen binnen het totale spectrum van integratieoplossingen; Onbekend maakt vaak onbemind, Linked Data moet een plek krijgen binnen het totale spectrum van integratie-oplossingen met integratievormen als portal integratie, procesintegratie, applicatie-integratie en dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.-integratie. Hoe positioneer je een Linked Data integratie-oplossingen t.o.v. deze andere integratievormen en wanneer is dan Linked Data het voorkeursoplossingsscenario om een vraagstuk op te lossen. Daar moeten duidelijke richtlijnen voor komen.

Paradigmaverschuiving; Vaak is het een uitdaging om een nieuwe oplossing goed te snappen als je heel veel kennis hebt van oude oplossingen. Dan moet je vaak een aantal overtuigingen, principes en grondregels loslaten en vergeten om optimaal gebruik te kunnen maken van een nieuwe technologie. Dit is bij elke paradigmaverschuiving het geval en bij Linked Data is dat niet anders. Dat kan betekenen dat het even tijd kost voordat het kwartje valt, maar het betekent ook dat wij onze boodschap beter en toegankelijker moeten communiceren.

Minder praten en meer doen; Vanuit Platform Linked Data Nederland doen we veel aan goede kennisdeling via presentaties op bijeenkomsten, het bespreken van verschillende Linked Data onderwerpen tijdens Conceptual Fridays en binnen de activiteiten van de verschillende werkgroepen; Maar we willen ook meer in de doe-stand komen en meer hands-on met Linked Data aan de slag gaan; Er zijn al een aantal initiatieven opgestart binnen PLDN om dit al in gang te zetten, maar we kunnen met nieuwe praktijkcases en met bijv. hackaton activiteiten nog meer in de doe-stand komen te staan.

Naast deze punten zijn er ook een aantal uitdagingen die met ons gedeeld zijn vanuit een concrete praktijksituatie waar al anderhalf jaar met Linked Data wordt gewerkt.

Vervolgstappen/Acties

Aan het einde van Conceptual Friday was de conclusie dat er voldoende interesse is om dit onderwerp binnen Platform Linked Data Nederland op te pakken. De volgende stappen en acties zijn met de aanwezigen afgesproken:

Nr Actie Eigenaar Status
1 Projectpagina voor Enterprise Linked Data aanmaken op de Wiki. Pieter van Everdingen 1e versie aangemaakt
2 Verslag van de Conceptual Friday toevoegen op de Wiki. Pieter van Everdingen gedaan, dit verslag
3 Volgende Conceptual Friday inplannen op 23 januari en aankondigen via LinkedIn. Joep Creusen gedaan
4 Een aparte sessie inplannen die dieper ingaat op de techniek van Linked Data als integratie-oplossing. Joep Creusen nog inplannen
5 Bart van Leeuwen een live demo laten geven over hoe Linked Data gebruikt wordt bij de Brandweer. Bart van Leeuwen gedaan op Conceptual Friday op 23 januari
6 Ruben Verborgh uitnodigen voor een sessie of bijeenkomst om de opzet en mogelijkheden van Linked Data Fragments aan ons uit te leggen. Bart van Leeuwen besproken
7 Leveranciers, zoals IBM en Oracle, benaderen, zodat zij de LInked Data toepassingen en mogelijkheden van hun producten kunnen toelichten binnen de context van Enterprise Linked Data in 1 van de volgende sessies en ook in relatie tot hun betrokkenheid bij de Linked Data Platform (LDPLinked Data Platform (LDP) definieert een verzameling regels voor HTTP-bewerkingen op web-bronnen, sommige gebaseerd op RDF, om een architectuur te bieden voor het read-write web met Linked Data.) activiteiten van de W3C LDPLinked Data Platform (LDP) definieert een verzameling regels voor HTTP-bewerkingen op web-bronnen, sommige gebaseerd op RDF, om een architectuur te bieden voor het read-write web met Linked Data. Working Group. IBM via Bart van Leeuwen, bij Oracle nog een contact vinden besproken
8 In ons netwerk mensen benaderen die nieuwe cases kunnen aanleveren en uitnodigen voor de volgende Conceptual Friday of werkbijeenkomst. Zie ook de Mogelijke nieuwe cases sectie op deze pagina voor een aantal suggesties voor nieuwe cases. Iedereen onderhanden