Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

PLDN verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat over uw activiteiten op onze website. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. We bewaren deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat worden verzameld.

We verwerken deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat voor de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (indien u hiervoor toestemming heeft gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat), u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, u uit te nodigen voor events (nadat u hiervoor toestemming heeft gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat) en als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

U kunt op de website aangeven dat u toestemming geeft dat wij, via ECPPlatform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving., u onze nieuwsbrief toesturen. Indien u dat doet, dan verzamelen we uw gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat (naam, organisatie en email-adres). U kunt te allen tijde uw toestemming voor het versturen van deze nieuwsbrief intrekken door te mailen naar info@pldn.nl vanaf het emailadres waarop u de nieuwsbrief ontvangt. Uw afmelding geschiedt binnen 2 weken en u ontvangt hiervan een bevestiging.

U kunt zich via onze website (of als reactie op een uitnodiging via e-mail) aanmelden voor een event. Afhankelijk van het soort event hebben wij een minimale set aan gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat nodig om dit event te kunnen organiseren. We verzamelen uw naam en emailadres en indien nodig andere gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat die op het inschrijfformulier (of in de mail) vermeld zijn. U kunt zich afmelden voor een event door te mailen naar info@pldn.nl.

DELEN MET ANDEREN

PLDN verkoopt uw gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. PLDN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pldn.nl. PLDN zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen.

BEVEILIGING

PLDN neemt de bescherming van uw gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pldn.nl.


Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met PLDN via info@pldn.nl.