Onderwijs

Deelnemers

Omschrijving activiteiten

Pilod Onderwijs richt zich op het inventariseren en beschrijven van Linked Data initiatieven binnen het onderwijs. Hier gaat het in eerste instantie om het digitaal ontsluiten van het curriculum, maar ook de koppelingen naar bijvoorbeeld uitgevers, leermiddelencollecties, onderzoeksgegevens, professionaliseringsmateriaal en geodata. De activiteiten richten zich op:

 • het beschrijven van projecten
 • voorbeelden geven over het gebruik van linked data binnen het onderwijs
 • werkwijze en methodiek beschrijven voor het ontwikkelen linked dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
 • bronnen verzamelen wat betreft gebruik van linked data in het onderwijs
 • verbindingen aangeven tussen lopende initiatieven en de rol van onderwijstoepassingen daarin

Doel

De mogelijkheden van nieuwe innovatieve onderwijstoepassingen onderzoeken op basis van de beschikbare linked open data setsZie ook Data streams.. Hierbij richt het onderzoek zich op:

 • technische bruikbaarheidZie ook bij data usability en bij vindbaarheid. van de sets
 • mogelijkheden voor koppelingen met verschillende bronnen
 • visualisatie van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat
 • meerwaarde voor het onderwijs
 • inhoudelijke bruikbaarheidZie ook bij data usability en bij vindbaarheid. van de sets


Zie ook de presentatie Onderwijs, Leerplanontwikkeling en Linked Data [1]

Projecten

SLO [2] en Kennisnet [3] hebben afgelopen jaar gezamenlijk de Proeftuin Linked Data 3 (PLD3) [4] uitgevoerd. In dit project zijn uitwerkingen van curriculum [5] gekoppeld aan leermiddelen van uitgevers, examenopgavven van Cito en toetsscores van de examenopgaven. Hierdoor is een leeromgeving ontstaan waarin leerlingen zichzelf kunnen toetsen, hun score kun zien ten opzichte van andere leerlingen en leermiddelen kunnen vinden gerelateerd aan de examenopgaven. In de proeftuin is gebruik gemaakt van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat uit het Onderwijsbegrippenkader (OBKOnderwijsbegrippenkader (OBK).)[6]. Het OBKOnderwijsbegrippenkader (OBK). is een voorziening voor het onderwijs om het curriculum als linked data in digitale vorm op te vragen. Waar eerder losse vocabulaires gebruikt werden om leermiddelen te metadateren zijn nu alle begrippen in relatie met elkaar gebracht en als linked data set ontsloten.

Kernmodel Onderwijsinformatie (KOI)

Efficiënte samenwerking draait om 'interoperabiliteit': het vermogen van organisaties in de onderwijsketenOok wel Educatieve keten. om met elkaar te communiceren en te interacteren. We onderscheiden daarbij technische interoperabiliteit ("Hoe knopen we systemen aan elkaar?") en semantische interoperabiliteit ("Hoe zorgen we ervoor dat partijen elkaar inhoudelijk begrijpen?"). Op technisch vlak wordt aan het interoperabiliteitsvraagstuk invulling gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat door Edukoppeling, een voorgestelde transactiestandaard voor berichtuitwisseling in de onderwijsketenOok wel Educatieve keten.. Het Kernmodel Onderwijsinformatie is gericht op semantische interoperabiliteit.

Proeftuin Examens (PLD3) - 2014, 2015

Sinds januari 2014 stellen SLO en Kennisnet een nieuwe adaptieve examentrainer beschikbaar voor havo 5: De Proeftuin. Omdat deze unieke examentrainer gekoppeld is aan de lesmethodes van verschillende uitgevers, wordt het mogelijk om uw leerlingen veel sneller en gerichter te begeleiden naar hun eindexamen. Door examens te oefenen en daarna de scores te bekijken in het analyseoverzicht krijgt zowel de leerling als de docent in de Proeftuin te zien welke onderwerpen en vaardigheden zij wel en niet beheersen en welk paragrafen hiervoor nog eens moet worden doorgenomen. Deelname aan de Proeftuin biedt u een unieke kans om ervaring op te doen met deze vorm van ICT-gebruik, gericht op gepersonaliseerd leren.

Casus OnderwijsBegrippenKader: de basis onder Educational Linkedscape - 2012 [7]

Het OnderwijsBegrippenkader (OBKOnderwijsbegrippenkader (OBK).) is dé gemeenschappelijke online database met alle onderwijsbegrippen en hun onderlinge relaties – te beginnen met de niveaus en het curriculum. Het OBKOnderwijsbegrippenkader (OBK). is ontstaan in 2012 als oplossing voor knelpunten in de Educatieve Contentketen (ECKEducatieve Contentketen (ECK).) bij het zoeken en vinden van leermateriaal. Doel van het OBKOnderwijsbegrippenkader (OBK). is om er voor te zorgen dat alle informatiesystemen in het Nederlandse onderwijs dezelfde onderwijstaal spreken door middel van het uniek identificeren en definiëren van de begrippen met hun onderlinge relaties. De inhoud van het OBKOnderwijsbegrippenkader (OBK). is volgens de semantisch web principes opgeslagen in een RDF-store en wordt als open linked data beschikbaar gesteld. De RDF-store kan op meerdere manieren worden uitgelezen: Direct uitvragen door middel van een SPARQL end point, via een specifieke API of via een specifieke webbased ‘browser’.

Open Onderwijs Data [8]

Open Onderwijs Data heeft een API ontwikkelt met data van verschillende instanties. Deze API biedt een infrastructuur om open onderwijsdata van instellingen die met onderwijs te maken hebben te verzamelen, gezamenlijk doorzoekbaar te maken en hergebruik van deze gecombineerde datacollecties te ondersteunen. Deze API is hier te vinden. Het project is volledig open source dat betekent dat als je kunt programmeren je de programmeercode kan inzien, kopiëren en hergebruiken. De code is te vinden op GitHub.

Educational Linked Scape (ELSje) -2011 [9]

Doel: uitzoeken of er een 'semantische zoekmachine' gebouwd kan worden om het terugvinden van online leerobjecten te vereenvoudigen en te verrijken door het in beeld brengen van vakdidactische relaties tussen begrippen/zoekwoorden (onder andere rekening houdend met het begrippenkader van het Referentiekader Rekenen).

Digitale collectie

[10] Met het nieuwe metadatamodel van Europeana (het Europeana Data Model, oftwel EDM) bent u ook klaar om opgenomen te worden in de Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. Cloud. Linked Open DataInformatie gepubliceerd als Open Data en dat aan andere data linkt, wordt Linked Open Data (LOD) genoemd. Data wordt nog beter ontsloten, omdat men zoveel mogelijk verwijzingen aanbrengt naar andere kennisbronnen en anderen gemakkelijk naar informatie kunnen verwijzen. is een methode om data online te publiceren, op zo’n manier dat ze verbonden kunnen worden met data van andere instellingen. Deze verbindingen verrijken de dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat, en maken ze beter vindbaar en bruikbaar in allerlei applicaties voor bijvoorbeeld wetenschap, onderwijs en toerisme.

Open data van DUODienst Uitvoering Onderwijs (DUO). [11]

DUODienst Uitvoering Onderwijs (DUO). verzamelt gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat over het bekostigde onderwijs in Nederland en stelt daarvan een grote hoeveelheid online beschikbaar. Hiermee speelt DUODienst Uitvoering Onderwijs (DUO). in op de toenemende vraag naar onderwijsgegevens vanuit gemeentenEen gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat, scholen, onderzoeksbureaus, dagbladen, softwareleveranciers en andere partijen geïnteresseerd in het onderwijsveld. Zie ook: Monitor Trends in Beeld [12]

Wiring the Learning Infrastructure (WILD): Connecting Digital Learning Resources to the Curriculum

Screencast: [13] In WILD, the Swedish school Steering Documents (i.e. the curriculum, syllabus etc.) is made available as a Semantic Web cloud service (Linked Data and an APIEen application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Vaak vormen API's de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere programma's. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een tekenprogramma niet te weten hoe het de printer moet aansturen, maar roept het daarvoor een gespecialiseerd stuk software aan in een bibliotheek, via een afdruk-API.) in order to facilitate the linking between the curriculum and other digital resources and digital information.

Achievement Standards Network (ASN) Framework [14]

The Achievement Standards Network (ASN) provides an RDF-based framework for the description of achievement standards promulgated by governments and other organizations to prescribe what students should know and be able to do as a result of specific educational experiences. The ASN has five distinct components:

 • A repository of academic standards, each with its own unique, web-addressable Uniform Resource Identifier (URI)
 • A data input tool, enabling direct input of standards documents into the repository
 • Viewers and web services to access the standards
 • A resolution service that resolves each URI into machine readable text
 • A network of organizations that share, use, and develop tools that leverage the technical advantages of the ASN in improving education

ASN data is open source and made publicly available for unrestricted use through a Creative Commons Attribution 3.0 license.

National Science Education Standards (NSDL) Science Literacy maps, Strandmaps [15]

The Science Literacy Maps are an interactive tool for teachers and learners to explore specific science and math concepts. The maps illustrate connections between concepts as well as how concepts build upon one another across grade levels. Clicking on a concept within the maps will show resources for the concept including related AAAS Project 2061 Benchmarks, assessments, misconceptions, and Next Generation Science Standards (NGSS).

Pennsylvania Standards Aligned System (SAS) [16][17]

As part of the new regulations, Pennsylvania’s Core Standards offer a set of rigorous, high-quality academic expectations in English Language Arts and Mathematics that all students should master by the end of each grade level. The PA Core Standards are robust and relevant to the real world and reflect the knowledge and skills our young people need to succeed in life after high school, in both post-secondary education and a globally competitive workforce. Overall, Pennsylvania Academic Standards continue to be the foundation upon which to build a locally designed curriculum. The Standards Aligned System offers educators a wealth of resources to support the Pennsylvania Core Standards

London Schools Atlas [18]

In October 2012 the Mayor's Education Inquiry recommended the pan-London collection and analysis of data necessary for planning provision of school places. The Atlas was produced in response to this recommendation and takes public sectorEen sector is een deel van de economie. Het is een benaming voor alle bedrijven samen die actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. transparency to a new level; stimulating informed comment and debate; and helping hard-pressed London parents to research places for their own children.